Konstrukce vrtané studny

Hloubení vrtaných studní se provádí nárazovým, drapákovým, rotačním či jádrovým způsobem, a to s pomocí speciálních vrtných souprav. Nejčastěji používanou (a také cenově dostupnou) technologií je rotační hloubení.

Vyvrtání

Průměr otvoru pro vrtanou studnu se určí s ohledem na využití studny. Je třeba brát v potaz také potřebný vnitřní průměr pažnice, který je dán typem a velikostí čerpadla. Většinou se volí Ø 120 – 160 mm. Méně obvyklejší vrty jsou s průměrem 300 mm a více.

Vystrojení

Vrt studny se vystrojuje speciálními pažnicemi (tlakové PVC, PVC-U, PEHD, nerezové nebo s lepenými filtry), jenž splňují hygienické požadavky. Průměr pažnice se vybírá na základě souladu s celkovou konstrukcí vrtu. Častý průměr je 125 – 160 mm. Pažnice musí být umístěna uprostřed ve vyhloubeném otvoru, a u dna studny je ukončena kalníkem, který plní funkci kalové jímky.

Obsypání

Prostor mezikruží - tedy mezi pažnicí a stěnou vrtu - musí být vyplněn čistým a tříděným říčním kamenivem (4 – 8 mm vodárenský štěrk). Ten okolo pažnice vytváří jakousi vodorovnou klenbu, která tlačí na horninu a zabraňuje jí v pohybu. Tloušťka i zrnitost obsypu se volí s ohledem na charakter zvodněného prostředí a úpravu tokových otvorů pažnice. V případě úzké vrstvy obsypu dochází k jejímu zalepení, snížení vydatnosti a životnosti vrtu.

Utěsnění

Pažnice v horní části vrtu mají být utěsněny (těsnícími jíly, cementem nebo speciálním těsnícím bentonitem) kvůli povrchové vodě, která by vnikala do studny. Těsnění musí být provedeno od terénu do hloubky nejméně tři metry, a musí vyplňovat celý prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu. Mezi těsněním a obsypem musí být přechodová vrstva pro zabránění vyplavování jemných částí z těsnící vrstvy do obsypu.

Úprava zhlaví studny

Záhlaví vrtané studny musí být upraveno manipulační šachtou, aby bezpečně zabránila vniku povrchové vody a nečistot do studny.