Jak přihlásit studnu

Vrtaná studna je dílo vodohospodářské, takže je povinností vlastníků vyřídit stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody.


U vrtů s hloubkou nad 30 metrů je zapotřebí projektovou dokumentaci pro Báňský úřad a ohlášení prováděné stavby Báňskému úřadu (zajistí dodavatel). Ostatní postup pro povolení je stejný jako u studní s hloubkou do 30m.


Lze postupovat dvěma způsoby.

1. Tímto způsobem je potřeba postupovat hlavně u studní, jež budou sloužit jako hlavní zdroj pitné vody pro zásobování rodinného domu. Zejména se tedy jedná o novostavby.


Při podpisu smlouvy obdrží obchodní zástupce potřebné podklady pro vypracování projektové dokumentace a hydrogeologického posudku, které jsou nezbytnou přílohou k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Po vydání stavebního povolení je proveden tzv. průzkumný vrt, na základě jeho výsledků je dokončen dle ČSN 75 51 15 na vrtanou studnu. Stavebník obdrží výslednou hydrogeologickou zprávu a zažádá příslušný orgán o kolaudaci a povolení k odběru podzemních vod. Zde je třeba doložit protokol se zkráceným rozborem vody o její nezávadnosti.

2. Tímto způsobem lze postupovat u studní, které budou sloužit zejména pro užitkovou vodu a nebudou jediným zdrojem zásobování vybraných objektů.


Při podpisu smlouvy obdrží obchodní zástupce potřebné podklady pro vypracování projektové dokumentace a hydrogeologického posudku, které jsou nezbytnou přílohou k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Vzhledem k tomu, že jako firma vlastníme povolení hydrogeologického průzkumu, podá stavebník před započetím prací oznámení o provedení průzkumného vrtu na příslušný obecní úřad; firma provede tzv. průzkumný vrt a na základě jeho výsledků vypracuje závěrečnou zprávu. Stavebník obdrží závěrečnou zprávu a projektovou dokumentaci a zažádá o územní rozhodnutí, stavební povolení a povolení oběru podzemních vod. Průzkumný vrt je dokončen jako vrtaná studna dle ČSN 75 51 15.


Pokyny pro majitele vrtů, kteří nestihli legalizaci vrtu a obdržené podklady jsou již neplatné.